Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ MŠ

 20.06.2022

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie „Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II – NP PRIM II. (Projekt Inklúzie v Materských školách)“.

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Veľká Ida, Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida 

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Počet voľných pracovných miest: 6

Pracovný pomer na dobu: určitú do doby trvania Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II (NP PRIM II.).

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača (formát Europass),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  27.6.2022 o 10.00 hod hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade vo Veľkej Ide.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu /Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida/.  Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Učiteľ MŠ neotvárať“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.6.2022 do 10:00 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na stránke Úrade splnomocnenca vlády SR,  v časti Národné projekty.

Vo Veľkej Ide, dňa 14.6.2022                                                           Peter Nagy starosta obce 


Zoznam aktualít:

Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Výsledky volieb do VÚC KSK 2022
Výsledky volieb do VÚC KSK 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ