Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie obce o vyhlásení výberového konania - 2 pracovné miesta koordinátorov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

 08.03.2022

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Vel'ká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

vyhlasuje výberové konanie na

2 pracovné miesta koordinátorov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.03.2022 o 09.00 hod.
v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade vo Veľkej Ide.

Pracovný pomer na dobu: : určitú počas doby trvania projektu Národného projektu Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Veľká Ida II.

Platové podmienky: hrubá mzda 746 Eur

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu /Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida/ v zalepenej obálke s označením

,,Výberové konanie koordinátor MOPS - neotvárať".

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21.03.2022 do 10:00 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení, potvrdenie o absolvovaní kurzu NBS a podobne)
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov)

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu koordinátora členov MOPS sú:

 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
 • znalosť slovenského jazyka - podmienka
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci - výhoda

   Výberové kritériá na túto pozíciu sú:

 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity)
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny ( napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk) - výhoda
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia - výhoda
 • predchádzajúce skúsenosti s obdobnou činnosťou - výhoda

Doplňujúce výberové kritériá sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

POPIS PRÁCE KOORDINÁTORA MOPS

 • výkon práce ako riadneho člena MOPS
 • motivovať, viesť a usmerňovať ostatných členov MOPS
 • kontrola prítomnosti   členov   MOPS,   pridelenie   pracovnej   náplne   jednotlivým členom, kontrola vykonanej práce jednotlivých členov, organizácia pracovného času členov občianskej hliadky
 • vedenie a archivácia smenoviek
 • komunikácia s PZ SR a starostom obce
 • monitoruje pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci (podomoví predajcovia, falošní poskytovatelia služieb a pod..) a prípadne to hlási starostovi obce

Oblasť: Ochrana majetku

 • Monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva
 • Je nápomocný hliadke Policajného zboru SR
 • Neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku
 • Poskytuje základne pravé informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie
 • Je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK

Oblasť: Ochrana súkromného a verejného majetku

 • Výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce
 • Monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí. )
 • Dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselne poškodzovanie verejnoprospešných zariadení )
 • Monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR
 • Poskytuje základne informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestáť obeťou trestného činu)
 • Upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá ma riešenie danej skutočnosti v kompetencii
 • Je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon c. 301/2005 Z.z. trestný poriadok)

Oblasť: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 • Kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách bez prítomnosti rodičov
 • Kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviska, ... }
 • V spolupráci s PZ SR asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod naverejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo pozívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon c. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
 • Kontroluje školopovinné deti, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov nadodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu
 • Poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

Oblasť: Ochrany životného prostredia

 • Upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok),
 • Podpora obyvateľov ku recyklácii odpadu, upresniť jej význam, triedenie odpadu do separovaných nádob (aj s uvedením príkladov triedeného odpadu)
 • Upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania
 • Ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR
 • Kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania honov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
 • Monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon c. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
 • Upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia
 • Poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia
 • Spolupracovať pri zneškodnení nelegálnych skládok v obci

Oblasť : Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 • Monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
 • Predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov
 • Monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydane (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť:, resp. zabrániť:, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť:)
 • Zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov
 • Pomáha pri riešení krízových situácii
 • Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu registra trestov( nie starší ako 3 mesiace).

Miestom výkonu práce bude územie celej obce Veľká Ida, predovšetkým najviac ohrozené a rizikové lokality.

Predpokladaný dátum nástupu: 1.4.2022

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a rodinnému stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vo Veľkej Ide, dňa 7.3.2022

Zoznam aktualít:

Matrika
Matrika
Od 27.5.2024 do 29.5.2024 z dôvodu školenia bude matrika zatvorená.
Aktualizácia mobilnej aplikácie obce k 20.02.2024.
Aktualizácia mobilnej aplikácie obce k 20.02.2024.
Ples Veľkoidančanov a Gombošanov
Ples Veľkoidančanov a Gombošanov
Obec Veľká Ida Vás srdečne pozýva na Ples Veľkoidančanov a Gombošanov 10. februára o 20.00 hod. v priestoroch Kaštieľa Schell Vstupné 35 EUR/osoba (prípitok, večera, dezert, káva) Hudba kapela Victory, tombola Predaj vstupeniek na tel. č. 055/699 26 16
Medzinárodná výstava psov 2023
Medzinárodná výstava psov 2023
Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ