Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie obce o vyhlásení výberového konania - 10 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

 08.03.2022

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida vyhlasuje výberové konanie na

10 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.03.2022 o 10.00 bod. v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade vo Veľkej Ide.

Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania projektu Národného projektu Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Veľká Ida Il

Platové podmienky: hrubá mzda 650 Eur

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu /Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida/ v zalepenej obálke s označením

,,Výberové konanie MOPS neotvárať“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21.03.2022 do 10:00 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

  Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné dokladypotvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení, potvrdenie o absolvovaní kurzu NBS a podobne)
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov)

 Kvalifikačné predpoklady na pozíciu členov MOPS sú:

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
 • vek min. 18 rokov
 • dobrý zdravotný stav
 • znalosť slovenského jazyka - podmienka
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci - výhoda
       Výberové kritériá na túto pozíciu sú:
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity)
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny ( napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk)
 • akceptácia zo strany komunity
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia - výhoda
 • predchádzajúce skúsenosti s obdobnou činnosťou - výhoda

  Doplňujúce výberové kritériá sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

POPIS PRÁCE ČLENA MOPS:

  Oblasť: Ochrana majetku

 • Monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva
 • Je nápomocný hliadke Policajného zboru SR
 • Neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku
 • Poskytuje základne pravé informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie
 • Je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK

  Oblasť: Ochrana súkromného a verejného majetku

 • Výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aJ ostatných obyvateľov obce
 • Monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí. )
 • Dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselne poškodzovanie verejno­ prospešných zariadení )
 • Monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR
 • Poskytuje základne informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestáť obeťou trestného činu)
 • Upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchatel'a a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá ma riešenie danej skutočnosti v kompetencii
 • Je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon c. 301/2005 Z.z. trestný poriadok)
       Oblasť: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi
 • Kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách bez prítomnosti rodičov
 • Kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviska, ... }
 • V spolupráci s PZ SR asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod naverejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo pozívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon c. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
 • Kontroluje školopovinné deti, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov nadodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu
 • Poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

   Oblasť: Ochrany životného prostredia

 • Upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok),
 • Podpora obyvateľov ku recyklácii odpadu, upresniť jej význam, triedenie odpadu do separovaných nádob (aj s uvedením pn1
 • Upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania
 • Ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR
 • Kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania honov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
 • Monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon c. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
 • Upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia
 • Poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia
 • Spolupracovať pri zneškodnení nelegálnych skládok v obci

       Oblasť: Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 • Monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
 • Predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov
 • Monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydane (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť:, resp. zabrániť:, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť:)
 • Zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov
 • Pomáha pri riešení krízových situácii
 • Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu registra trestov( nie starší ako 3 mesiace).

Miestom výkonu práce bude územie celej obce Veľká Ida, predovšetkým najviac ohrozené a rizikové lokality.

Predpokladaný dátum nástupu: 1.4.2022

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a rodinnému stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní  v niektorých  oblastiach  a o ochrane  pred  diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v mení neskorších predpisov.

Vo Veľkej Ide, dňa 7.3.2022


Zoznam aktualít:

Medzinárodná výstava psov 2023
Medzinárodná výstava psov 2023
Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ