Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg

 10.01.2023

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie „Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II – NP PRIM II. (Projekt Inklúzie v Materských školách)“.

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Veľká Ida, Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida 

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ alebo sociálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Pracovný pomer na dobu: : určitú počas doby trvania projektu Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II (NP PRIM II.).

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača (formát Europass),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  17.01.2023 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade vo Veľkej Ide.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu /Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida/.  Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP PRIM II.neotvárať“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16.01.2023 do 14:00 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na stránke Úrade splnomocnenca vlády SR,  v časti Národné projekty.

Vo Veľkej Ide, dňa 9.1.2023                                                      

                             Peter Nagy

starosta obce 


Zoznam aktualít:

Aktualizácia mobilnej aplikácie obce k 20.02.2024.
Aktualizácia mobilnej aplikácie obce k 20.02.2024.
Ples Veľkoidančanov  a Gombošanov
Ples Veľkoidančanov a Gombošanov
Obec Veľká Ida Vás srdečne pozýva na Ples Veľkoidančanov a Gombošanov 10. februára o 20.00 hod. v priestoroch Kaštieľa Schell Vstupné 35 EUR/osoba (prípitok, večera, dezert, káva) Hudba kapela Victory, tombola Predaj vstupeniek na tel. č. 055/699 26 16
Medzinárodná výstava psov 2023
Medzinárodná výstava psov 2023
Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ