Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - hlavný/á kuchár/ka v MŠ

 21.06.2022

V zmysle zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 5 ods. zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

Kategória voľného pracovného miesta: Kuchár/ka 

Počet pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Predškolské zariadenie v obci Veľká Ida

Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania a praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti, ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore: kuchár, kuchár – čašník (s výučným listom),  prax vo vedení školskej jedálne - odpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne, zostavovanie týždenných jedálnych lístkov, zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch

Ďalšie predpoklady na výkon činnosti: zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka, prax v odbore min. 2 roky, práca s PC /Word, Excel/  

Osobnostné predpoklady: organizačné a komunikačné zručnosti, flexibilita a kreativita.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovný pomer na dobu: určitá 08/2023

Predpokladaný termín nástupu: september 2022

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Výberové konanie sa uskutoční dňa  27.6.2022 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade vo Veľkej Ide.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu /Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida/.  Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie Hlavná/ý kuchár/ka  neotvárať“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.6.2022 do 10:00 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Vo Veľkej Ide, dňa 14.6.2022                                                              
Peter Nagy starosta obce 


Zoznam aktualít:

Výstava králikov holičský modrý, Krajská výstava kožušinových zvierat, Miestna výstava drobných zvierat + súťaž vo varení
Výstava králikov holičský modrý, Krajská výstava kožušinových zvierat, Miestna výstava drobných zvierat + súťaž vo varení
Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre primárne vzdelávanie
Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre primárne vzdelávanie
Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ základnej školy s aprobáciou dejepis - výtvarná výchova a telesná výchova – fyzika
Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ základnej školy s aprobáciou dejepis - výtvarná výchova a telesná výchova – fyzika
Oznam o zatvorení zberného dvora
Oznam o zatvorení zberného dvora
Oznámenie - VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľ/ka materskej školy vo Veľkej Ide
Oznámenie - VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľ/ka materskej školy vo Veľkej Ide
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

ÚRADNÁ TABUĽA


KALENDÁR AKCIÍ