Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o konaní OZ

 16.12.2021

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 25. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide, ktoré sa uskutoční

dňa 16.12.2021 (štvrtok) o 09 00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v kaštieli.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2022 a návrh Programového rozpočtu na roky 2023-2024
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 a k Programového rozpočtu na roky 2023-2024
 7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ vo Veľkej Ide za školský rok 2020/2021
 8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ vo Veľkej Ide za školský rok 2020/2021
 9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľká Ida o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Veľká Ida
 10. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľká Ida o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
 11. Zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení školského obvodu ZŠ zriadenou obcou (kvôli duplicite)
 12. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Ida, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia obce Veľká Ida č. 11/2019 o dani z nehnuteľností na území obce
 13. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 14. Hodnotenie práce poslancov OZ a HK za II. polrok 2021
 15. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2022
 16. Schválenie spôsobu a zámeru prevodu majetku obce Veľká Ida pre pána P. Ignátha
 17. Žiadosť o odkúpenie pozemku pre pani Ing. K. Hricovú
 18. Schválenie odpredaja obecného pozemku (prevod majetku obce priamym predajom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 60/2021 obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide zo dňa 15.7.2021)
 19. Prerokovanie žiadosti a odsúhlasenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť KKP Invest, s.r.o., Vojtecha tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 36834955
 20. Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov – ponuka od spoločnosti MOLD – TRADE, Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 31730337
 21. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy bytu č. 774-2-7
 22. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 23. Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku
 24. Interpelácie poslancov
 25. Rôzne
 26. Záver

vo Veľkej Ide, dňa: 06.12.2021   

                                                                                                                              ......................................

                                                                                                                         Peter  Nagy

                                                                                                                        starosta obce


Zoznam aktualít:

Medzinárodná výstava psov 2023
Medzinárodná výstava psov 2023
Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ