Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o konaní OZ

 11.11.2021

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 24. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide, ktoré sa uskutoční

dňa 22.11.2021 (!pondelok!) o 15 00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v kaštieli.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Výročná správa za rok 2020
 6. Zmeny rozpočtu (II. 2021)
 7. Príprava návrhu rozpočtu obce schválením programov na rok 2022
 8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľká Ida o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Veľká Ida
 9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľká Ida o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
 10. Zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení škoslkého obvodu ZŠ zriadenou obcou (kvôli duplicite)
 11. Správa HK obce z vykonaných kontrol
 12. Schválenie spôsobu a zámeru prevodu majetku obce Veľká Ida pre pána P. Ignátha
 13. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Obec Buzica
 14. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Mesto Košice
 15. Prerokovanie žiadosti a odsúhlasenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť KKP Invest, s.r.o., Vojtecha tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 36834955
 16. Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov – ponuka od spoločnosti MOLD – TRADE, Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 31730337
 17. Interpelácie poslancov
 18. Rôzne
 19. Záver

vo Veľkej Ide, dňa: 10.11.2021                                                                    ......................................

                                                                                                                         Peter Nagy

                                                                                                                        starosta obce


Zoznam aktualít:

Matrika
Matrika
Od 27.5.2024 do 29.5.2024 z dôvodu školenia bude matrika zatvorená.
Aktualizácia mobilnej aplikácie obce k 20.02.2024.
Aktualizácia mobilnej aplikácie obce k 20.02.2024.
Ples Veľkoidančanov a Gombošanov
Ples Veľkoidančanov a Gombošanov
Obec Veľká Ida Vás srdečne pozýva na Ples Veľkoidančanov a Gombošanov 10. februára o 20.00 hod. v priestoroch Kaštieľa Schell Vstupné 35 EUR/osoba (prípitok, večera, dezert, káva) Hudba kapela Victory, tombola Predaj vstupeniek na tel. č. 055/699 26 16
Medzinárodná výstava psov 2023
Medzinárodná výstava psov 2023
Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ