Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie - VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľ/ka materskej školy vo Veľkej Ide

 03.08.2022

Obec Veľká Ida

Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľ/ka materskej školy vo Veľkej Ide

Kvalifikačné predpoklady:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných   zamestnancov,
  • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

   - znalosť príslušnej legislatívy,

   - komunikatívnosť,

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - zdravotná spôsobilosť na prácu,

   - spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

   - práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.)

Zoznam požadovaných dokladov:

   - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - overené kópie dokladov o vzdelaní,

   - overená kópia dokladu o prvej atestácii alebo jej náhrady,

   - výpis z registra trestov,

   - potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

   - písomne spracovaná koncepcia pre materskú  školu Veľká Ida,

   - doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca

   - čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e)  a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   -  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. *

Termín a miesto podania žiadosti:

  • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Veľká Ida, Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida
  • obálku označte heslom „Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ“  – „Neotvárať
  • uzávierka na predkladanie žiadostí je 19.8.2022 do 10:00, (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).
  • otváranie obálok sa uskutoční 19.8.2022 o 13,00 hod

Termín a miesto výberového konania:

  • výberové konanie sa uskutoční dňa 30.8.2022 o 14.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade vo Veľkej Ide,
  • termín nástupu do práce 1.9.2022,
  • záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky a nespĺňajú požadované podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.
  • na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia. ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a to písomne, min. 7 dní pred jeho konaním. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Vo Veľkej Ide, dňa 2.8.2022

                                    .                                                           Peter Nagy starosta obce 

* Znenie súhlasu: „Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby Obec Veľká Ida, so sídlom Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, evidovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , a to až do môjho odvolania.“


Zoznam aktualít:

Medzinárodná výstava psov 2023
Medzinárodná výstava psov 2023
Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ