Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie - VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľ/ka materskej školy vo Veľkej Ide

 03.08.2022

Obec Veľká Ida

Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľ/ka materskej školy vo Veľkej Ide

Kvalifikačné predpoklady:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných   zamestnancov,
  • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

   - znalosť príslušnej legislatívy,

   - komunikatívnosť,

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - zdravotná spôsobilosť na prácu,

   - spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

   - práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.)

Zoznam požadovaných dokladov:

   - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - overené kópie dokladov o vzdelaní,

   - overená kópia dokladu o prvej atestácii alebo jej náhrady,

   - výpis z registra trestov,

   - potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

   - písomne spracovaná koncepcia pre materskú  školu Veľká Ida,

   - doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca

   - čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e)  a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   -  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. *

Termín a miesto podania žiadosti:

  • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Veľká Ida, Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida
  • obálku označte heslom „Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ“  – „Neotvárať
  • uzávierka na predkladanie žiadostí je 19.8.2022 do 10:00, (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).
  • otváranie obálok sa uskutoční 19.8.2022 o 13,00 hod

Termín a miesto výberového konania:

  • výberové konanie sa uskutoční dňa 30.8.2022 o 14.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade vo Veľkej Ide,
  • termín nástupu do práce 1.9.2022,
  • záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky a nespĺňajú požadované podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.
  • na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia. ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a to písomne, min. 7 dní pred jeho konaním. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Vo Veľkej Ide, dňa 2.8.2022

                                    .                                                           Peter Nagy starosta obce 

* Znenie súhlasu: „Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby Obec Veľká Ida, so sídlom Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, evidovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , a to až do môjho odvolania.“


Zoznam aktualít:

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Výsledky volieb do VÚC KSK 2022
Výsledky volieb do VÚC KSK 2022
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022
Výstava králikov holičský modrý, Krajská výstava kožušinových zvierat, Miestna výstava drobných zvierat + súťaž vo varení
Výstava králikov holičský modrý, Krajská výstava kožušinových zvierat, Miestna výstava drobných zvierat + súťaž vo varení
Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre primárne vzdelávanie
Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre primárne vzdelávanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA


KALENDÁR AKCIÍ