Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent

 20.06.2022

V zmysle §11a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

Kategória voľného pracovného miesta: Rodičovský asistent (RA) v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

Počet pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Obec Veľká Ida

Predpoklady: Neustanovujú sa kvalifikačné predpoklady, resp. požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, gramotnosť je podmienkou, osobnostné predpoklady /priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v rómskej komunite, dobré vzťahy s rodinami/, ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity je výhodou.

Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (NP PRIM II.).

Predpokladaný termín nástupu: september 2022

Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis / formát EUROPASS/,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Výberové konanie sa uskutoční dňa  27.6.2022 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade vo Veľkej Ide.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu /Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida/.  Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP PRIM II – rodičovský asistent neotvárať“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.6.2022 do 10:00 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.

Vo Veľkej Ide, dňa 14.6.2022                                           
Peter Nagy starosta obce 


Zoznam aktualít:

Zájazd do Nyíregyházy pre našich dôchodcov
Zájazd do Nyíregyházy pre našich dôchodcov
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - hlavný/á kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - hlavný/á kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ MŠ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

ÚRADNÁ TABUĽA


KALENDÁR AKCIÍ