Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - kuchár/ka v MŠ

 21.06.2022

V zmysle § 5 ods. zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

Kategória voľného pracovného miesta: Kuchár/ka 

Počet pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Predškolské zariadenie v obci Veľká Ida

Predpoklady:

ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania a praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti. Ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore: kuchár, kuchár – čašník (s výučným listom),

Ďalšie predpoklady na výkon činnosti: zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka, prax v odbore min. 2roky

Osobnostné predpoklady: organizačné a komunikačné zručnosti, flexibilita a kreativita.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovný pomer na dobu: doba určitá - 08/2023

Predpokladaný termín nástupu: september 2022

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Výberové konanie sa uskutoční dňa  27.6.2022 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade vo Veľkej Ide.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu /Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida/.  Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie Kuchár/ka  neotvárať“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.6.2022 do 10:00 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Vo Veľkej Ide, dňa 14.6.2022                                                               
Peter Nagy starosta obce 


Zoznam aktualít:

Zájazd do Nyíregyházy pre našich dôchodcov
Zájazd do Nyíregyházy pre našich dôchodcov
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - hlavný/á kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - hlavný/á kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ MŠ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

ÚRADNÁ TABUĽA


KALENDÁR AKCIÍ