Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Krízové riadenie a riešenie krízových

Krízové riadenie Obce Veľká Ida

Starosta obce

Dôležité telefónne čísla:

 • Linka tiesňového volania: 112
 • Hasičský a záchranný zbor: 150
 • Záchranná zdravotná služba: 155
 • Policajný zbor: 158
 • Stála služba odboru Krízového riadenia OÚ: 0905 452 799
 • Krízový štáb OÚ Košice-okolie: 055 6004191, 0905 867 394
 • OR HaZZ Košice-okolie: 055 7270210, 0905 484 991
 • Koordinačné stredisko IZS: 055 6001444, 0902 964 006
 • SVP, š.p. OZ Košice: 055 6008141, 0911 424 047
 • SVP, š.p. Správa povodia Hornádu a Bodvy: 055 6333626, 0903 737 613
 • OÚ Odbor star. o životné prostredie (povodne): 055 6004223, 0917 610 494
 • SVP, š.p. Správa povodia Hornádu a Bodvy (Moldava): 0915 761 683

RIEŠENIE ÚLOH A OPATRENÍ OCHRANY OBYVATEĽSTVA OBCE PRED ÚČINKAMI MIMORIADNYCH UDALOSTÍ, POČAS VYHLÁSENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE A VZNIKU KRÍZOVEJ SITUÁCIE

IMPROVIZOVANÉ PROSTRIEDKY NA OCHRANU OSOBY
Improvizované prostriedky ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky sa používajú najmä pri:

 • úniku z priestoru kontaminovaného nebezpečnou látkou,
 • prekonávaní kontaminovaného priestoru,
 • evakuácii obyvateľstva.

Ochrana hlavy:

 • čiapka, šatka, šál
 • uterák, vreckovka
 • okuliare

Ochrana trupu:

 • kabát, bunda, kombinéza, nohavice, športová súprava, nepremokavý plášť

Ochrana rúk a nôh:

 • rukavice
 • igelitové vrecká, tašky
 • čižmy, vysoké celé topánky


AKO POSKYTNÚŤ PRVÚ POMOC?

 • zastaviť život ohrozujúce krvácanie
 • pri bezvedomí zaistiť voľnosť dýchacích ciest
 • pri zástave dýchania poskytnúť umelé dýchanie
 • pri zástave srdca vykonať masáž srdca
 • zabezpečiť protišokové opatrenia


ČO JE TO EVAKUÁCIA?
Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, príp. vecí z ohrozeného územia.
Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území
   a) krátkodobo – s možným návratom osôb do 72 hodín
   b) dlhodobo – s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuácia zvierat a vecí sa plánuje a vykonáva spravidla po evakuácii obyvateľstva. Evakuáciu riadi a zabezpečuje obec, obvodný úrad a krajský úrad prostredníctvom evakuačných komisií. Evakuácia bude vyhlásená až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obyvateľstvo bude vyrozumené o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

ČO MÁ OBSAHOVAŤ EVAKUAČNÁ BATOŽINA?

 • odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny
  •     pre deti do 25 kg
  •     pre dospelých do 50 kg
 • osobné doklady, cennosti, dôležité dokumenty, doklady, peniaze a platobné karty
 • lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny
 • prikrývka (spací vak)
 • náhradná bielizeň, odev, obuv
 • vrecková lampa, sviečky, zápalky
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa uváženia (mobilný telefón, rádio, nožík)
 • pre deti pribaliť hračku


ČO JE MIMORIADNA SITUÁCIA?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí na život, zdravie a majetok. Počas mimoriadnej situácie sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnych udalostí. Vyhlasuje sa a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY O TOM, ČO ROBIŤ V PRÍPADE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

 • rešpektujte informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, pokyny riadiacich orgánov, ...)
 • nerozširujte poplašné a neoverené správy
 • upozornite ohrozené osoby vo Vašom okolí
 • netelefonujte zbytočne
 • nepodceňujte vzniknutú situáciu
 • najväčšiu hodnotu má život až potom majetok
 • podriaďte sa pokynom záchranárov
 • pamätajte na sebaochranu, poskytnutie 1. pomoci


PRED OPUSTENÍM BYTU

 • uzatvorte prívod vody, elektriny, plynu
 • informujte susedov o vzniknutej situácii
 • uzatvorte a utesnite okná, dvere
 • pripravte si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany
 • domáce zvieratá zásobte vodou a krmivom
 • uzamknite byt
 • dostavte sa na určené miesto
 • dodržiavajte pokyny orgánov zabezpečujúcich evakuáciu


Ak zistíte vznik mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok, alebo životné prostredie, okamžite volajte tel. číslo:

 • 158 – Policajný zbor (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti, ...)
 • 155 – Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
 • 150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri likvidácii požiarov, úniku nebezpečných látok, ...)
 • 112 – linka pre poskytnutie pomoci občanom v tiesni a pre riešenie mimoriadnej udalosti


Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti uveďte:

 • druh udalosti - čo sa stalo
 • miesto udalosti - kde sa to stalo
 • rozsah udalosti
 • miesto odkiaľ voláte
 • Vaše meno a číslo telefónu


Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej zložky.
Záchranné práce vykonávajú v prvom rade profesionálne základné záchranné zložky, ktoré sú na túto činnosť pripravené a adekvátne vybavené.

MOŽNÉ OHROZENIE NA ÚZEMÍ OBCE VEĽKÁ IDA

 • povodne – Bodva
 • únik nebezpečnej látky
 • preprava nebezpečných látok po cestných a železničných komunikáciách
 • snehové kalamity, víchrice
 • možnosť použitia biologických látok - priestory so sústredením veľkého počtu osôb (zdravorné stredisko, železničná stanica, parkovisko pred obecným úradom)


OCHRANA V PRÍPADE ANONYMNÉHO OZNÁMENIA ULOŽENIA BOMBY
Anonymné oznámenie o uložení bomby sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.

Ako konať?

 • okamžite ohláste udalosť na linku tiesňového volania 112 alebo tel. číslo 158
 • ak sa udalosť týka budovy, kde sa nachádzate, okamžite opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru
 • nepodľahnite vlastnej zvedavosti
 • do budovy  sa vráťte až na pokyn príslušných orgánov


PREVZATIE PODOZRIVEJ ZÁSIELKY
Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré Vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napr. neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým rukopisom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota, neznámy predmet alebo výhražný text.

Ako konať?

 • podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou
 • zásielku uložte do igelitového alebo iného vhodného obalu
 • opustite miestnosť, umyte si ruky
 • udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112 alebo tel. číslo 158II. AKO PREDCHÁDZAŤ VZNIKU MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

 • zredukujte riziká vzniku požiaru vo vlastnom dome, na pracovisku, vo svojom okolí
 • udržiavajte voľné únikové cesty
 • ak vznikne požiar v budove, kde sa nachádzate, opustite budovu a volajte záchranu
 • nikdy nepoužívajte pri úniku výťah
 • ak pocítite, že dvere sú horúce, neotvárajte ich, môže to znamenať požiar na druhej strane dverí
 • nikdy nevstupujte späť do domu, pokiaľ hasiči a ďalšie záchranné zložky nezaručia jeho bezpečnosť
 • používajte certifikované spotrebiče
 • dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci
 • svojou činnosťou neohrozujte seba ani iné osoby
 • nevyhľadávajte zdroje nebezpečenstva
 • informujte sa o možných zdrojoch rizík vo svojom okolí
 • rešpektujte varovné signály a pokyny zodpovedných orgánovIII. VAROVNÉ SIGNÁLY

tón sirény    dĺžka tónu    názov signálu    

 • kolísavý    2 minúty         VŠEOBECNÉ OHROZENIE
 • stály          6 minút           OHROZENIE VODOU


Po zaznení varovných signálov nasleduje slovná informácia o udalosti v hromadných informačných prostriedkoch.
KONIEC OHROZENIA sa vyhlasuje 2 min. stálym tónom sirén bez opakovania.
KEĎ ZAZNIE VAROVNÝ SIGNÁL, zapnite si rádio, televíziu, kde sa dozviete o tom, čo sa stalo a riaďte sa vydanými pokynmi.

! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12:00 h. vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania 2-minútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televízia a tlač.

OCHRANA PRED BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI
Bakteriologické (biologické) látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo v uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení. Ich výskyt sa zisťuje mikrobiologickou analýzou odobratej vzorky.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky je potrebné:

 • dôsledne dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia
 • sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou
 • nedotýkať sa podozrivých zásielok a predmetov
 • vysypaný prášok, vyliatu kvapalinu zo zásielky neutierať, okamžite niečím prikryť
 • opustiť miestnosť, vypnúť ventiláciu
 • umyť si ruky mydlom, vodou
 • vyzliecť kontaminované oblečenie
 • kontaktovať záchranné zložky
 • hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zriadeniu


OCHRANA V PRÍPADE JADROVEJ HAVÁRIE
Rádioaktívne látky sú látky, nachádzajúce sa v prírode alebo umelo vyrobené, ktoré sú schopné samovoľne sa premieňať – rozpadať. Pri tejto premene vysielajú neviditeľné žiarenie, ktoré má schopnosť prenikať hmotou. Niektoré druhy žiarenia sú málo prenikavé a na ich pohltenie stačia tenké vrstvy, napr. papier, iné druhy sú však také prenikavé, že na ich pohltenie treba hrubé vrstvy ťažkých materiálov, napr. betónu.

Žiarenie vysielané rádioaktívnymi látkami môže spôsobiť ožiarenie dvojakého druhu:

 • vonkajšie ožiarenie – ak je zdroj žiarenia mimo ožarovaného organizmu
 • vnútorné ožiarenie – ak sa rádioaktívna látka dostane nejakým spôsobom do organizmu, môže to byť dýchaním, požitím kontaminovaných potravín alebo cez pokožku


Po vyhlásení havárie

 • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti
 • zatvorte a utesnite okná, dvere, vypnite ventilačné zariadenia a klimatizáciu
 • sledujte vysielanie hromadných informačných prostriedkov
 • zhromaždite celú rodinu. Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a školských zariadení, bude o nich postarané
 • pripravte si improvizované prostriedky ochrany osôb
 • pripravte si evakuačnú batožinu a jódové tablety
 • zabezpečte svoje potraviny pred kontamináciou uložením do obalov, mrazničky, chladničky alebo komory
 • postarajte sa o zvieratá, zabezpečte im krmivo a vodu
 • budovu opustite len na základe pokynu orgánov samosprávy, štátnej správy


KDE ZÍSKAŤ INFORMÁCIE O MOŽNOM OHROZENÍ A PRÍSLUŠNÝCH OCHRANNÝCH OPATRENIACH

 • občan – na obecnom úrade Veľká Ida
 • zamestnanec – od svojho zamestnávateľa
 • právnická osoba, podnikateľ – na príslušnom obecnom úrade
 • na obvodnom úrade, odbor krízového riadenia
 • na krajskom úrade, odbor krízového riadenia


OCHRANA PRED POVODŇAMI
Povodne, resp. záplavy vznikajú pri zvýšení hladín vodných tokov, voda vystúpi z koryta a zaplaví priľahlé územie

Pred povodňou

 • hodnotné predmety zo suterénov a garáží umiestnite do vyšších častí domu
 • pripravte si vrecia s pieskom, tesniacu fóliu, príp. dosky na utesnenie okien, dverí, kanalizácie
 • pripravte si evakuačnú batožinu
 • informujte sa na obecnom úrade, kde sa budete evakuovať v prípade povodne


Pri povodni

 • na základe pokynov povodňových orgánov obce, polície a záchranárov opustite ohrozený priestor, dodržte zásady pre opustenie bytu
 • presuňte sa na určené miesto


Po povodni

 • nechajte si skontrolovať stav domu, bytu, stav kanalizácie, rozvody energií a vody
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, znehodnotených potravín, plodín – riaďte sa pokynmi hygienika
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci
 • kontaktujte príslušnú poisťovňu ohľadom náhrady škôd
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci, v prípade potreby si vyžiadajte finančnú pomoc, pitnú vodu, potraviny, hygienické potreby


OCHRANA PRED ÚČINKOM NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.
V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynov alebo výparov.
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.

Pri vzniku havárie

 • ak ste v byte, zostaňte vo vnútri
 • ak ste vonku, čo najrýchlejšie opustite ohrozený priestor kolmo na smer vetra, pamätajte si, že chemická látka sa šíri v smere vetra
 • improvizovane si chráňte dýchacie cesty, oči a odkryté časti tela. K tomu použite vo vode namočenú nasiaknutú tkaninu a priložte si ju k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu
 • na nezakryté časti tela použite odev
 • po návrate z kontaminovaného priestoru do budovy odložte vrchný odev do igelitu, osprchujte sa
 • uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu
 • sledujte informácie z oficiálnych zdrojov (RTVS, obecný rozhlas)
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko
 • pripravte si evakuačnú batožinu
 • zbytočne nezaťažujte linky svojim telefonovaním
 • poskytnite pomoc chorým, starým, bezvládnym osobám, postarajte sa o deti bez dozoru


Najčastejšie vyskytujúce sa chemické látky

 • Amoniak (NH3) - je ľahší ako vzduch, po úniku stúpa do výšok, ale za daždivého počasia je zrážaný k zemi. Je to bezfarebný jedovatý plyn štipľavého zápachu, dráždi až leptá sliznice, oči a pokožku.
 • Chlór (Cl2) - je ťažší ako vzduch. Po úniku sa drží pri zemi, vniká do kanalizácií a pivníc. V plynnom stave má žltozelenú farbu, štipľavo zapácha, dráždi až leptá sliznice, oči a pokožku. Pri ohrození vystúpte na najvyššie miesta budov, terénu.KRÍZOVÁ SITUÁCIA

Krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená, alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone, alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav, alebo mimoriadnu situáciu.

I. Postup a činnosť starostu obce a orgánov krízového riadenia po vzniku mimoriadnej udalosti


1. Prevziať správu o vzniku mimoriadnej udalosti.

    a. Prijať a overiť pravdivosť informácie o vzniku mimoriadnej udalosti

 • druh MU, jej rozsah, účinky, predpokladané následky a vývoj
 • čas a miesto vzniku MU, zdroj a spôsob podania informácie

    b. Analyzovať a posúdiť situáciu po vzniku mimoriadnej udalosti, vykonať základné opatrenia

 • posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení, určiť priority - život, zdravie, majetok, zásobovanie pitnou vodou a potravinami, vplyv na životné prostredie,
 • predmety kultúrnej hodnoty, bezpečnosť prostredia
 • zabezpečiť okamžité varovanie obyvateľstva prostriedkami varovania
 • odvysielať prostredníctvom obecného rozhlasu pripravenú, spresnenú informáciu pre obyvateľstvo

    c. Volať linku tiesňového volania 112, koordinačné stredisko, ihneď a po spresnení stavu situácie a vykonaných opatreniach

 • zabezpečiť vyrozumenie príslušných orgánov krízového riadenia, organizácií obce a okresu
 • zvolať členov krízového štábu a komisií podľa plánu spojenia a krízovej komunikácie obce a koordinovať ich činnosť
 •  vyrozumenie školských zariadení, objektov a organizácií, osád a samôt (prípadne rekreačných miest) v katastrálnom území obce.

    d. Určiť hlavné miesto riadenia a záložné miesto riadenia

 • informovať krízový štáb obce (podľa právnych noriem a charakteru MU prizvať odborníkov)
 • prerokovať možnosť prijatia opatrení a vyhlásenia mimoriadnej situácie podľa konkrétneho ohrozenia životov, zdravia a majetku obyvateľstva
 • podľa potreby a zvláštností zvolať štáb civilnej ochrany obce a ďalšie zložky potrebné k riadeniu

2. Vyhlásiť mimoriadnu situáciu resp. požiadať o jej vyhlásenie príslušný orgán (len ak je to v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov). O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne informovať Okresný úrad a krízové orgány riadenia IZS.


II. Počas mimoriadnej udalosti (mimoriadnej situácie), postupovať podľa priorít v koordinácii s veliteľom zásahu


1. Podľa situácie prehodnotiť a určiť úlohy:

    a. vykonávanie vyslobodzovacích záchranných prác a poskytovanie neodkladnej zdravotníckej pomoci
    b. na vykonávanie evakuácie obyvateľstva, zabezpečovanie núdzového zásobovania a ubytovania
    obyvateľstva
    c. ochranu majetku obce a obyvateľstva

2. Posúdiť návrhy príkazov a pokynov na vykonávanie záchranných prác. Rozdeliť konkrétne úlohy členom KŠ s termínmi splnenia.

Vydať:

"Príkaz na vykonanie záchranných prác" a "Príkaz na uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti"

"Príkaz na vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného, alebo postihnutého obyvateľstva" 

"Príkaz na osobné úkony" a podľa všeobecne záväzného nariadenia aj "Úlohy na vecné plnenie"


III. Po mimoriadnej udalosti (odvolaní mimoriadnej situácie)

Odvolať mimoriadnu situáciu (ak bola vyhlásená)

O jej odvolaní bezodkladne informovať Okresný úrad a orgány krízového riadenia

1. Ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác.

2. Vydať "Príkaz na ukončenie prác na ohrozenom území, alebo na území postihnutom mimoriadnou udalosťou"

3. Vydať "Príkaz na odvolanie subjektov podieľajúcich sa na záchranných prácach"

4. Určiť komisiu, ktorá vypracuje riešenia:

 • odškodnenie úrazov
 • jednorázového mimoriadneho odškodnenia
 • náhrady vecných škôd
 • ocenenia mimoriadnej odvahy a obetavosti

5. Finančné vysporiadanie nákladov za sily a prostriedky nasadené na likvidáciu následkov mimoriadnej udalosti, evidencia a uloženie dokumentácie, spracovanej počas riešenia následkov mimoriadnej udalosti

6. Výber dokumentácie pre uloženie do archívu

7. Zabezpečenie prehliadky zdravotného stavu osôb, ktoré sa podieľali na likvidácii následkov MU

8. Zabezpečenie ošetrenia použitého materiálu a techniky a špeciálnych prístrojov

9. Spracovanie záverečnej správy o organizácii, riadení a vykonaných opatreniach, fotografického materiálu aj na DVD a USB - poučenia a skúsenosti

VAROVANIE

Varovanie obyvateľstva je zabezpečované hlásnou službou Civilnej ochrany. Hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov, osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození, alebo o vzniku mimoriadnej udalosti.

"VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození, alebo pri vzniku MU, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov MU.

"OHROZENIE VODOU" - šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

"KONIEC OHROZENIA" - dvojminútový stály tón sirén bez opakovania

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén spravidla druhý piatok v mesiaci.

  ÚRADNÁ TABUĽA

  KALENDÁR AKCIÍ