VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 3/2017 o učení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaditeľom je obec Veľká Ida

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Ida

VZN č. 1/2017 o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Veľká Ida, časť Františkov Dvor

VZN Obce Veľká Ida č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

VZN Obce Veľká Ida č. 2/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Veľká Ida a časti obce Gomboš

VZN Obce Veľká Ida č. 1/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok Domu smútku vo Veľkej Ide a v časti obce Gomboš

Zásady poskytovania finančnej výpomoci

VZN č. 4/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Ida

VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Veľká Ida a časti obce Gomboš

VZN č. 1/2015 o učení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaditeľom je obec Veľká Ida

VZN č. 4/2014 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani

VZN č. 3/2014 o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Veľká Ida

VZN č. 2/2014 o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Veľká Ida, časť Františkov dvor

VZN č.1/2014 o prideľovaní bytov a nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Veľká Ida

Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o prideľovaní bytov a nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Veľká Ida

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Veľká Ida a časti obce Veľká Ida - Gomboš

VZN č.2/2013 o poskytovaní dotácií a príspevkov obce Veľká Ida

VZN č.1/2013 o čistote a o verejnom poriadku na území obce Veľká Ida

VZN č.2/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v obci Veľká Ida

VZN č.1/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Ida a Veľká Ida časti obce Gomboš

VZN č.3/2011 o úhradách za poskytované služby obcou Veľká Ida a Veľká Ida časti obce Gomboš

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2011 o úhradách za poskytované služby obcou Veľká Ida a Veľká Ida časti obce Gomboš

VZN č.2/2011 o ochrane životného prostredia na území obce Veľká Ida a Veľká Ida časti obce Gomboš

VZN č.1/ 2011 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Veľká Ida a v časti obce Veľká Ida – Gomboš

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2011 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Veľká Ida a v časti obce Veľká Ida – Gomboš

Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2011 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Veľká Ida a v časti obce Veľká Ida – Gomboš

Dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2011 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Veľká Ida a v časti obce Veľká Ida – Gomboš

VZN č.1/2010 o zmenách a doplnkoch č.1 záväznej časti ÚPN obce Veľká Ida, časť Františkov dvor

VZN č.6/2009 obce Veľká Ida o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN č.3/2009 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Veľká Ida a v časti obce Veľká Ida – Gomboš

VZN, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Ida

VZN č.2/2008 o určení a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v  základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľká Ida