OZ Veľká Ida

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide na rok 2016

FEBRUÁR
(04.02.2016)
o 16:00
1) Stav na úseku požiarnej ochrany
2) Správa komisie finančnej a pre vonkajšie vzťahy o dotáciách za rok 2015
3) Žiadosť záujmových organizácií o poskytnutie dotácie a návrh na schválenie výšky dotácie na rok 2016
4) Návrh plánu Hlavných úloh na rok 2016 z PHSR
5) Správa komisie športu, verejného poriadku a pre rómske záležitosti
6) Správa riaditeľa OOPZ Veľká Ida

MAREC
(10.03.2016)
o 16:00
1) Stav na úseku výberu daní a poplatkov
2) Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2015 a návrh na schválenie výročnej správy
3) Návrh na schválenie výsledkov inventarizácie
4) Správa sociálnej komisie za rok 2015 a plán na rok 2016

APRÍL
(28.04.2016)
o 16:00
1) Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2016 a návrh na schválenie zmien rozpočtu
2) Správa obecného kontrolóra za rok 2015
3) Správa audítora o vykonaní auditu hospodárenia za rok 2015

JÚN
(09.06.2016)
o 16:00
- ZASADNUTIE OZ V ČASTI OBCE GOMBOŠ
1) Správa komisie pre správu časti obce Gomboš
2) Návrh na schválenie záverečného účtu
3) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. polrok 2016
4) Hodnotenie práce poslancov OZ za I. polrok 2016
5) Správa o príprave a zabezpečení Medzinárodnej výstavy psov a Ilosvai Fest-u

SEPTEMBER
(22.09.2016)
o 16:00
1) Správa komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce
2) Správa referátu ŽP a VV o stave na úseku odpadového hospodárstva
3) Stretnutie s manažmentom U. S. Steel Košice pre enviroment a vonkajšie vzťahy
4) Stav čerpania rozpočtu za I. polrok 2016
5) Správa o výstave ZO SZCH vo Veľkej Ide – predseda ZO SZCH

NOVEMBER
(10.11.2016)
o 16:00
1) Správa komisie školstva, mládeže a cezhraničnej spolupráce
2) Správa kultúrnej komisie
3) Správa riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ
4) Správa o príprave a organizácii Dňa seniorov ( 2. december 2016 o 15:00)
5) Návrh poslancov na zmeny vo VZN obce Veľká Ida

DECEMBER
(09.12.2016)
o 9:00
- CELODENNÉ ZASADNUTIE OZ VEĽKÁ IDA
1) Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za III. štvrťrok 2016
2) Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh za rok 2016 z PHSR
3) Návrh na schválenie Všeobecne záväzných nariadení obce
4) Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2017 a návrh Programového rozpočtu na roky 2018-2019
5) Návrh Plánu zasadnutí OZ vo Veľkej Ide na rok 2017
6) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2017
7) Hodnotenie práce poslancov OZ za II. polrok 2016