Kontakty

Toto webové sídlo www.velkaida.sk je považované za oficiálnu stránku obce a spravuje ho Obec Veľká Ida. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľká Ida

Adresa:
Obecný úrad Veľká Ida
Kaštieľ 42
044 55 Veľká Ida

IČO: 00324868
DIČ: 202 124 5127

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Bodva-údolie
Počet obyvateľov: 3680
Rozloha: 3101 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1251

Tel.: +421 55 699 21 55, +421 55 699 26 16

E-mail: ouvida@stonline.sk

Kompetencie:
Obec Veľká Ida je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľká Ida je spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach (http://www.soubeniakovce.sk/).

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Korešpondenčná adresa:

Zodpovedná osoba - GDPR
Obec Veľká Ida
Kaštieľ 42
044 55 Veľká Ida

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti:

e-mailová adresa:

hlavny.kontrolor.obce@gmail.com

Korešpondenčná adresa:

Zodpovedná osoba - protispoločenská činnosť
Obec Veľká Ida
Kaštieľ 42
044 55 Veľká Ida